Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening
HPTI
HOVEDGENERALFORSAMLING
Holluf Pile / Tornbjerg Idrætsforening
Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.00 i klubhuset.
 
Formand Jesper Holst bød velkommen til generalforsamlingen.
 
Ad 1. Valg af dirigent
Carlo Vajhøj vælges som dirigent
 
Ad 2. Formandens beretning
Vedlagt som bilag A.
Kommentar til beretning: HPTI skal være bedre til at reklamere på Facebook, opslag, hjemmesiden, ophæng ved købmanden m.m., for at synliggøre HPTI.
Ideer fremlægges til hvordan vi synliggøre events/kampe m.m. i foreningen.
Sekretær tilbyder at lægge mere på hjemmesiden, hvis afdelingerne blot sender det til hende.
 
Ad 3. Forelæggelse af regnskab og budget
Kassere, Frederik Pryds fremlægger regnskabet. Afdelingernes bidrag er mindre end 2021.
Gymnastik har betalt suverænt det største bidrag i 2022.
Diverse indtægter indeholder tilskud til opkridtning af baner fra Odense Kommune. Frem til nu har det været en overskudsforretning, da vi har brugt færre penge på maling end vi har fået i tilskud. Fremover får foreningen leveret græsmaling i stedet for penge.
 
Omkostninger til rengøring er steget fordi vi er blevet bedre til at gøre rent.
Der er indkøbt 10 liter gulvvask og der bruges papirhåndklæder i stedet for stof, hvilket udgør en stor sum af rengøringsbeløbet.
Vi har skiftet forsikringer til Tryg Forsikring og vi har bundet os til en 5 årig periode.
Der har været tale om at skifte bank i forbindelse med at gebyrerne stiger og renterne falder. Efter at bestyrelsen har undersøgt forskellige muligheder, er det besluttet, at vi ikke skifter bank.
Lejekontrakten på grunden hvorpå klubhuset ligger udløb april 2022, men vi har endnu ikke hørt noget omkring en forlængelse.
Årets resultat ender med et underskud på 6.523 kr. Der var budgetteret med et beskedent overskud på 282 kr. Derfor anser bestyrelsen underskuddet som acceptabelt.
Det samlede underskud for alle fem afdelinger + hovedforeningen giver et underskud på
6.201 kr. Det meste af underskuddet skyldes Tennis, der har brugt en stor sum penge på
renovering.
Regnskabet er taget til efterretning.
 
Tak til Olav Bojesen for indsatsen som revisor.
 
Budgettet for 2023 fremlægges.
Budgettet bærer præg af et forsigtighedsprincip i forhold til indtægter. Bidrag fra afdelingerne er sat beskedent og udgifter til forbrugsafgifter er sat lidt højere.
 
Budgettet kommenteres ikke yderligere og er taget til efterretning.
 
Ad 4. Fastsættelse af bidrag til hovedforeningen for 2023
Der er sat forslag om, at vi kører med uændret bidragssatser.
Medlemmer under 18 år: 60 kr.
18 år og derover: 170 kr.
 
Bidragssatserne er vedtaget
 
Ad 5. Indkomne forslag
Ingen indkommende forslag.
 
Ad 6. Valg af forretningsudvalg:
Der skal vælges to medlemmer for to år.
På valg er Jesper Holst og Frederik Pryds, der begge genopstiller.
I forretningsudvalget sidder derudover Marlene Refsgaard og Jens v. Klüver.
 
Jesper Holdt og Frederik Pryds er genvalgt.
De fire medlemmer af forretningsudvalget afholder konstitueringsmøde mandag den 3. april.
 
Ad 7. Valg af revisorer
Der skal være to revisorer. Vi har i 2022 kun haft én revisor.
Olav Bojesen forsætter som revisor (1 år fra nu)
Allan Christensen stiller op som revisor og er valgt (2 år fra nu)
 
Ad 8. Eventuelt
Formanden appellere til at vi indsender ønsker til Velfærdens Fundament i Odense Kommune. Vi skal bare sende ønskerne til ham.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00, dirigenten takkede for fremmødet og god ro og orden.

Bilag A
Beretning HPTI 2022 / 2023
Tiden går stærkt, mit første år som formand er nu gået, jeg har prøvet at danne mig et overblik af de forskellige afd., nu er jeg selv en del af tennis og fodbold afd., så dem har jeg kendskab til, men har deltaget i bestyrelsesmøde i både gymnastik og badminton afd., jeg mangler lige rugby afd., men den skal jeg nok nå, meningen med mine besøg er for det første at lære de øvrige bestyrelser at kende og finde ud af hvad de har af gode input til deres sport og hvad de også har af udfordringer, jeg syntes helt klart at der er god harmoni i de enkelte bestyrelser, man har det godt med hinanden og hjælpes af med at få styr på de opgaver der er. Jeg arbejder videre med at danne mig overblik over både små og store opgaver, så det kommer stille og roligt med tiden.
Og hvordan går det så i det respektive afd., udsnit af
Gymnastik kører stabilt, de har mange forskellige hold og rummer stor set alle årgange, de har tider her i hallen, i ung Odense tumlesal og i klubhuset.
Badminton kører også stabilt, de har både ungdom og motionister, de har fået tag i ungdommen igen, godt hjulpet af nye trænere og sjove aktiviteter, motionisterne hygger sig både før, under og efter kampene.
Rugby kører også stabilt med både ungdom og seniorhold på både dame og herre siden, der har også været samarbejde omkring skole rugby, ligeledes arrangeres der stævner for ungdom og der har været et samarbejde med Hundested omkring kampe på ungdomssiden.
Tennis kører med helt ny bestyrelse og der er moderniseret meget på det praktiske og ligeledes har banerne fået en grundig renovering, det har virkelig været tiltrængt, der spilles og trænes med skolebørn om formiddagen og motionister kommer jævnligt forbi og hygger sig med kampe, dog er medlemstallet ikke helt som vi havde håbet, men vi tror på det kommer.
Fodbold afd. kører også stabilt med både børne, ungdom og senior hold på både dame og herresiden, der er enkelte hold der har samarbejde med Fraugde og det kører fint.
Klubhuset:
Der er god booking til møder og arrangementer, vi fik taget hul på en rengørings protokol, hvor afd. har delt det imellem sig, her bliver der bl.a. fulgt op på hvis ting er i stykker og vi har brug for at tilkalde håndværker, vi har heldigvis været forskånet for hærværk og indbrud.
Lokalområdet:
Vi er en del af et voksende ønske om at bidrage vores idræt til lokalbefolkningen, der bliver lagt op til mere fokus på samarbejde og udvikling mellem skolen, institutioner, købmanden, grundejerforeninger og de lokale borgere som også ønsker bare at komme og kigge på idræt, så det skal vi have fokus på fremadrettet.
Takketale:
Ellers vil jeg gerne slutte min beretning med at takke alle frivillige hjælpere, trænere, instruktører, ledere, bestyrelser der driver foreningen og får den til at fungere, det er vigtigt vi hjælpes ad, da vi alle har et privatliv ved siden af som også skal passes, så det kan godt ske man ikke lige når det hele i farten, man gør sit bedste hver dag. 
 
 
Referat af ordinær hovedgeneralforsamling 2023 (0.1 Mb)
Referat af ordinær hovedgeneralforsamling 2022 (0.3 Mb)
Referat af ordinær hovedgeneralforsamling 2021 (0.3 Mb)
Referat af ordinær hovedgeneralforsamling den 20. august 2020 (53.4 Kb)
Referat af ekstraordinær hovedgeneralforsamling den 25. april 2019
Referat af ordinær hovedgeneralforsamling den 28. marts 2019
Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening | HPTI | Nøglens Kvarter 12 - 5220 Odense SØ | hptiodense@gmail.com | CVR-nr. 30772326