Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening
HPTI
 
 
Referat af ordinær HOVEDGENERALFORSAMLING
Holluf Pile / Tornbjerg Idrætsforening
Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.00 i klubhuset.
 
Formand Jens Klüver bød velkommen til generalforsamlingen.
 
1. Valg af dirigent
 
Jens Klüver blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var 10 tilstede på generalforsamlingen. Der var afbud fra sekretær Marlene Refstrup. Derfor blev Carlo Vajhøj valgt som referent.  
 
2. Formandens beretning
 
Formand Jens Klüver aflagde en kort beretning:
 
Coronaen har lagt en dæmper på aktiviteten i 2021, men dog mindre end i 2020. I 2021 har bl.a. indførelse af coronapas muliggjort mere aktivitet end i 2020.
 
Der har været en samlet medlemsfremgang i 2021. Bl.a. er det lykkedes badminton at få mere gang i ungdomsafdelingen igen.
 
Tennisafdelingen har været igennem store omvæltninger, idet hele den gamle bestyrelse stoppede på en gang. Men det er lykkedes at få valgt en helt ny bestyrelse.
 
Rengøringen af klubhuset har fyldt meget på hovedbestyrelsens møder i 2021.
 
Det er ikke lykkedes at skabe mere liv i klubhuset, som mest bruges af rugby og fodbold. De andre afdelinger er også meget velkomne til at bruge klubhuset mere. Forslag til hvordan der kan skabes mere liv i klubhuset modtages gerne.
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
 
3. Forelæggelse af regnskab og budget
 
Kasserer Frederik Pryds gennemgik foreningens regnskab for 2021.
 
Årets resultat for hovedforeningen: Der var et overskud på 38.464 kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på 913 kr. Ultimo egenkapital: 266.357 kr.
Frederik Pryds gennemgik herefter afdelingsregnskaberne for 2021.
 
Årets samlede resultat for hele foreningen inklusiv afdelingsregnskaberne viste et overskud på 143.271 kr. sammenholdt med sidste års overskud på 39.434 kr. Ultimo egenkapital: 942.772 kr.
 
Regnskaberne gav kun anledning til ganske få opklarende spørgsmål, som kassereren besvarede. Regnskaberne blev herefter enstemmigt godkendt.
 
Frederik Pryds fremlagde budgettet for 2022:
 
Der budgetteres med et overskud på 282 kr. i 2022.
 
Budgettet blev taget til efterretning.
 
4. Fastsættelse af bidrag til hovedforeningen for 2021
 
Bestyrelsen foreslår uændret bidrag til hovedforeningen svarende til 170 kr. pr. medlem over 18 år og 60 kr. pr. medlem under 18 år.
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 
5. Indkomne forslag
 
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
 
6. Valg af forretningsudvalg:
 
Der skal vælges to medlemmer for to år.
 
Marlene Refsgaard og Jens Klüver genopstiller og blev genvalgt for to år.     
 
I forretningsudvalget sidder derudover Jesper Holst og Frederik Pryds, som ikke var på valg.
 
I henhold til vedtægterne konstituerer forretningsudvalget sig efter hovedgeneralforsamlingen
på de fire poster: formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 
7. Valg af revisorer
 
Der skal vælges en kritisk revisor for to år. Peter Rasmussen var på valg, men modtog ikke genvalg. Det lykkedes ikke at få valgt en revisor på generalforsamlingen. Generalforsamlingen godkendte at forretningsudvalget snarest finder en ny revisor.
 
Som kritisk revisor sidder derudover Olav Bojesen.  
 
8. Eventuelt
 
Intet til referat.
 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.05. Formanden takkede for fremmødet.
Referat af ordinær hovedgeneralforsamling den 20. august 2020 (53.4 Kb)
Referat af ordinær hovedgeneralforsamling 2021 (0.3 Mb)
Referat af ekstraordinær hovedgeneralforsamling den 25. april 2019
Referat af ordinær hovedgeneralforsamling den 28. marts 2019
Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening | HPTI | Nøglens Kvarter 12 - 5220 Odense SØ | hptiodense@gmail.com | CVR-nr. 30772326