Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening
HPTI
Referat af ordinær HOVEDGENERALFORSAMLING
Holluf Pile / Tornbjerg Idrætsforening
Torsdag den 20. maj 2021 kl. 19.00 i klubhuset.

 
Næstformand Jens Klüver bød velkommen til generalforsamlingen.
 
Ad 1. Valg af dirigent
 
Bjarne Møller fra badminton blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav derefter ordet til næstformand for hovedbestyrelsen, Jens Klüver.
 
Ad 2. Formandens beretning
 
I formandens fravær berettede næstformand Jens Klüver:
 
Året har været præget af manglende aktivitet grundet Covid-19 situationen.
Indendørs aktiviteterne har været hårdere ramt end de aktiviteter der har kunne afholdes udenfor, idet udendørs idræt fik tilladelse til at starte tidligere.
Det forventes at det har haft indflydelse på medlemstallene i de enkelte afdelinger.
Inden nedlukningen havde tennisafdelingen igangsat et byggeprojekt med en padlebane. Her er tilladelsen indhente fra Odense Kommune. Bestyrelsen ser frem til det fremtidige resultat.
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
 
Ad 3. Forelæggelse af regnskab og budget
 
Kasserer Frederik Pryds gennemgik foreningens regnskab for 2020.
 
Årets resultat: Der var et underskud på 5.678 kr. sammenholdt med et budgetteret underskud på 16.563 kr. Ultimo egenkapital: 227.893 kr.
Det synes bestyrelsen er tilfredsstillende.
 
Frederik Pryds gennemgik herefter afdelingsregnskaberne for 2020.
 
Årets resultat for afdelingsregnskaberne viste et overskud på 39.434 kr. sammenholdt med sidste års underskud på 65.424 kr. Ultimo egenkapital: 624.660 kr.
 
Regnskaberne blev enstemmigt godkendt.
 
Frederik Pryds fremlagde budgettet for 2021:
 
Der budgetteres med et underskud på 1.013 kr. i 2021.
 
Der kommenteres på budgettet fra fodbold. Der er et ønske om at bruge flere penge på rengøring af klubhuset. Forslaget tages med til næste bestyrelsesmøde.
Der spørges ind til udgifterne for græsmaling. Kasseren svarer herpå.

Budgettet blev taget til efterretning.
 
Ad 4. Fastsættelse af bidrag til hovedforeningen for 2021
 
Bestyrelsen foreslår uændret bidrag til hovedforeningen svarende til 170 kr. pr. medlem over 18 år og 60 kr. pr. medlem under 18 år.
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 
Ad 5. Indkomne forslag
 
Gymnastik forslår vedtægtsændringer.
Forslaget lyder at generalforsamlingen skal kunne afholdes virtuelt.
Der kommenteres på forslaget og stilles spørgsmål hertil.
Gymnastik trækker forslaget og oplyser at de kommer med et nyt forslag der er formuleret tilfredsstillende for alle afdelinger og efterkommer de ønsker der er kommet til generalforsamlingen.
 
Ad 7. Valg af forretningsudvalg:
 
Der skal vælges to medlemmer for to år.
 
Frederik Pryds genopstiller og blev genvalgt for to år.              
Jesper Holst indstilles til forretningsudvalget og blev valgt for to år.
 
I forretningsudvalget sidder derudover Marlene Refsgaard og Jens Klüver.
 
I henhold til vedtægterne konstituerer forretningsudvalget sig efter hovedgeneralforsamlingen
på de fire poster: formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 
Ad 8. Valg af revisorer
 
Der skal vælges en kritisk revisor for to år.
 
Olav Bøjesen blev genvalgt.
 
Som kritisk revisor sidder derudover Peter Rasmussen.
 
Ad 9. Eventuelt
 
Intet til referat.
 
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 20.15, dirigenten takkede for fremmødet.

Referat af ordinær hovedgeneralforsamling den 20. august 2020 (53.4 Kb)
Referat af ekstraordinær hovedgeneralforsamling den 25. april 2019
Referat af ordinær hovedgeneralforsamling den 28. marts 2019
Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening | HPTI | Nøglens Kvarter 12 - 5220 Odense SØ | hptiodense@gmail.com | CVR-nr. 30772326