Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening
HPTI
Vedtægter for HPTI
 
§ 1
Foreningens navn er HOLLUF PILE / TORNBJERG IDRÆTSFORENING, i daglig tale HPTI, og adressen er: Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Foreningen er stiftet den 27. juni 1980.
§ 2
Foreningens formål er at samle enhver, der ønsker at dyrke idræt i de discipliner, som foreningen kan tilbyde. Foreningen skal give børn, unge og voksne mulighed for virke og kammeratligt samvær i deres fritid.
 
§ 3
Foreningen er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO), og foreningen er undergivet disses love og bestemmelser.
 
§ 4
Som medlem kan optages enhver, som vil respektere og overholde foreningens vedtægter. Optagelse af umyndige som medlemmer kræver samtykke af forældre/værge. Foreningen skal have en registreret medlemskreds.
 
§ 5
Foreningen består af en række afdelinger og ledes af en hovedbestyrelse, herefter kaldet HB.
 
§ 6
De enkelte medlemmers kontingent til afdelingerne fastsættes for et år ad gangen på afdelingernes generalforsamling. Der fastsættes et kontingent pr. voksenmedlem og et kontingent pr. børnemedlem. Afdelingernes kontingent opkræves forud, og kvittering gælder som medlemsbevis.
De enkelte afdelingers bidrag til hovedforeningen fastsættes for et år ad gangen på foreningens ordinære hovedgeneralforsamling, herefter kaldet HG. Der fastsættes et bidrag pr. voksenmedlem og et bidrag pr. medlem u/18 år. 

 
§ 7
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til den pågældende afdeling med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til afdelingen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 måneder, kan afdelingsbestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
 
§ 7 A
HB kan i øvrigt ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. HB's beslutning herom kræver dog, at mindst 80 % af HB's medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden afgørelsen træffes, have lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende HG. Vedkommende medlem har krav på at få meddelelse herom senest 14 dage før denne, ligesom vedkommende har ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt. HG's beslutning kræver samme majoritet som i § 18. Kun en ny HG kan omstøde en beslutning om eksklusion.
 
§ 8
HG er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære HG afholdes hvert år i januar kvartal. Afdelingernes generalforsamling afholdes hvert år i januar/februar måned. HB kan dog efter anmodning fra en afdelings bestyrelse godkende, at den pågældende afdelings generalforsamling holdes på et andet tidspunkt. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers varsel. Dagsorden bekendtgøres senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, herunder vedtægtsændringer, skal være HB/afdelingsbestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
§ 8 A
Stemmeret på afdelingernes generalforsamling har alle medlemmer over 18 år, såfremt de ikke er i kontingentrestance og har været medlem i 1 måned. Ligeledes har forældre til børn under 18 år stemmeret, såfremt barnet ikke er i kontingentrestance og har været medlem i 6 måneder (én stemme pr. familie). Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. På HG har de af afdelingerne udpegede repræsentanter stemmeret, jf. § 10 A, samt HB, som deltager med tale og stemmeret. Ved HG's start oplæser dirigenten navnene på de valgte repræsentanter fra de enkelte afdelinger, som deltager med stemmeret.
 
§ 9
Dagsorden for generalforsamlinger i de enkelte afdelinger og hovedgeneralforsamling skal indeholde følgende punkter:
 
1.    Valg af dirigent
2.    Beretning
3.    Forelæggelse af regnskab
4.    Fastsættelse af kontingent (Afdelingerne). Fastsættelse af bidrag til hovedforening (Hovedforening)
5.    Indkomne forslag
6.    Valg af afdelingsbestyrelse (Afdelingerne). Valg af forretningsudvalg (Hovedforening)
7.    Valg af revisorer
8.    Valg af repræsentanter til hovedgeneralforsamling (Afdelinger)
9.    Eventuelt

 
§ 10
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede denne. Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, hvor også forhandlingerne indføres i det omfang, dirigenten bestemmer. Ved personvalg kræves absolut flertal, dvs., at en kandidat skal have fået mindst én over halvdelen af de afgivne stemmer. Såfremt der ikke opnås absolut flertal, foretages der omvalg mellem de to kandidater, som opnåede flest stemmer i første omgang. Giver denne stemmelighed, foretager dirigenten lodtrækning. Ønskes der skriftlig afstemning, skal dirigenten imødekomme dette.
 
§ 10 A
Til HG vælges på afdelingernes generalforsamling 1 repræsentant pr. 50 påbegyndte medlemmer pr. 1. december året før HG.
 
§ 11
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 14 dage før generalforsamlingen og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
 
§ 12
På den ordinære HG vælges 2 kritiske revisorer, forskudt for 2 år ad gangen. Foreningens revisorer skal på grundlag af de reviderede regnskaber fra afdelingerne hvert år inden HG gennemgå foreningens regnskab og påse, at beholdningerne og bilag er til stede. Driftsregnskab og balance forsynes med en påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 
§ 13
Foreningens HB træffer afgørelse i alle foreningens administrative og økonomiske spørgsmål. HB består af forretningsudvalget, kaldet FU, og afdelingsformændene eller disses stedfortræder. En nyvalgt afdelingsformand indtræder straks i HB. Foreningen tegnes af hovedformand og hovedkasserer i forening. I tilfælde af en af disses fravær, indtræder et FU-medlem. Større anlægsprojekter skal godkendes på en af foreningen afholdt HG. FU består af 4 medlemmer, der alle vælges for 2 år, således at 2 vælges i lige årstal, og 2 vælges i ulige årstal. FU konstituerer sig efter hver HG med: Formand, næstformand, kasserer og sekretær. Ingen korrespondance eller forhandling med offentlige myndigheder må finde sted, før det er forelagt og godkendt af HB, som normalt varetager disse opgaver. HB kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendig. Større arrangementer og lignende forestås af HB i samarbejde med den enkelte afdeling. I alle tvivlstilfælde er det HB's afgørelse.
 
§ 14
De enkelte afdelinger vælger selv deres bestyrelse. Den enkelte afdeling tegnes af afdelingsformand og afdelingskasserer i forening. I tilfælde af en af disses fravær indtræder næstformand eller sekretær. Afdelingernes generalforsamling afholdes hvert år i henhold til § 8. Medlemmer til en afdelings bestyrelse vælges for 2 år, således at den ene halvdel vælges i lige årstal, og den anden halvdel i ulige årstal. Ved et ulige antal bestyrelsesmedlemmer vælges det overskydende medlem i ulige årstal. Efter hver afdelingsgeneralforsamling konstituerer afdelingsbestyrelsen sig med formand, eventuel næstformand, kasserer og sekretær. De enkelte afdelinger følger foreningens vedtægter. Afdelingerne arbejder under ansvar over for HB. De enkelte afdelinger har separat økonomi, hvilket vil sige, at kontingent, kommunale tilskud og andre indtægter tilgår afdelingen. Afdelingen skal føre regnskab efter almindelig god regnskabsskik, og det reviderede regnskab samt budget skal forelægges HB inden de enkelte afdelingers generalforsamling, i henhold til bestemmelse i HB's forretningsorden. I forbindelse med afdelingernes udsendelse af kontingentopkrævning, skal foreningens andel indbetales til hovedkassereren, jf. § 16.
  
§ 15
Foreningens/afdelingens formand, eller i dennes fravær næstformanden, indkalder til og leder bestyrelsesmøderne. Der føres referat af alle møder, hvilket som hovedregel foretages af sekretæren. HB/afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ½ af medlemmerne er til stede. Ved afgang i utide skal man konstituere sig indtil næste HG/afdelingsgeneralforsamling.
 
§ 16
Kompetencefordelingen mellem HB og afdelingsbestyrelserne skal aftales ved forhandling og nedfældes i en forretningsorden, der varetages af HB. Forretningsordenen skal bl.a. fastlægge regler for HB's kontrol af afdelingernes regnskaber og budgetter, for afdelingernes kontingentopkrævning og videreafregning til hovedkassereren, samt for øvrige almindelige arbejdsrutiner.
 
§ 17
Ekstraordinær HG/afdelingsgeneralforsamling kan til enhver tid indkaldes af HB/afdelingsbestyrelserne og skal indkaldes, når mindst ½ af de stemmeberettigede repræsentanter/medlemmer skriftligt stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal afholdelsen være foretaget senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder § 8.
 
§ 18
Forandringer af vedtægter kan ske på enhver HG, når mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede repræsentanter er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en HG, der ikke er beslutningsdygtig, skal HB inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny ekstraordinær HG. Hvis også 2/3 af de på denne HG afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede repræsentanter, der er til stede.
 
§ 19
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særskilt indkaldt ekstraordinær HG. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 4/5 af foreningens stemmeberettigede repræsentanter er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 4/5 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en HG, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær HG, hvor beslutningen kan træffes med 4/5 flertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede repræsentanter, der er til stede. Eventuelle midler skal ved opløsning anvendes til andet foreningsarbejde eller sammenslutninger i Odense Kommune.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 18.06.1987.
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 02.04.1991.
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 23.04.1992.
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 12.03.1997.
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 30.03.1998.
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 21.08.2000.
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 05.03.2003.
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 25.03.2009.
Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 16.03.2015.
Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25.04.2019.


 
HPTI_Vedtægter(pdf) (90.0 Kb)
Holluf Pile Tornbjerg Idrætsforening | HPTI | Nøglens Kvarter 12 - 5220 Odense SØ | hptiodense@gmail.com | CVR-nr. 30772326